هیئت امناتیم اجراییمدیر اجرایی
صبیحه سلیمانیان زاد

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان-مدیر اجرایی بنیاد دکتر زین الدین