درباره بنیاد

به پاس یک عمر خدمات ارزشمند دکتر محمود شیخ زین الدین در زمینه نوآوری و فناوری و کمک به جوانان ایران اسلامی و ادامه راه آن مرحوم این بنیاد تشکیل شد.

اهم اهداف این بنیاد عبارتند از:

  • ایجاد علاقه، انگیزه و توانمند سازی دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه
  • تلاش جهت توسعه زیست بوم نوآوری کشور از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها
هیئت امناهیئت اجرایمدیر اجرای