عضویت ها

  • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
  • رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • مدیر برتر فناوری کشور در سال 1389
  • رئیس شاخه غرب آسیا و عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی پارک های علمی(IASP) از سال 2010 تا 2012
  • مدیر مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری ، تحت نظر یونسکو(IRIS)
  • رئیس جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و رئیس شورای علمی جشنواره
  • عضو کارگروه ارزیابی کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری