بنیاد دکتر شیخ زین الدین
نشست هم اندیشی مدیران ارشد پارک های علم و فناوری

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی و غیر تجاری با مرکزیت شهر اصفهان از ابتدای سال 1398 تاسیس و از تابستان همان سال فعالیتهای خود را در راستای تعالی و بهبود فضای زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و در مسیر اهداف و فعالیت های مرحوم دکتر شیخ زین الدین آغاز نموده است.

این بنیاد با همفکری هیئت امنا و همچنین همکاری تیم اجرایی خود، از اواسط سال 1399 و پس از واکاوی مهمترین مسائل فضای زیست بوم و همچنین در نظر گرفتن ظرفیت های درونی خود، تصمیم گرفت که با توجه به اولویت های کشور در حوزه اقتصاد دانش محور، تمرکز فعالیت های خود را بر حوزه پارک های علم و فناوری کشور و مراکز رشد و همچنین شرکت های فناوری تابعه این مجموعه ها گذاشته و سعی بر شناسایی و رفع مهمترین چالش ها و مسائل این دسته از نهادها و شرکت های فعال در این زیست بوم نماید.

هم اکنون و بعد از گذشت یک سال از آغاز این سلسله فعالیت ها، قصد داریم در یک فضای دوستانه با روسا و معاونین محترم پارک های علم و فناوری سراسر کشور به عنوان اصلی ترین مخاطب فعالیت های این بنیاد، به گفتگو و تشریک مساعی پرداخته و ضمن ارائه یک گزارش کوتاه از اهم فعالیت های بنیاد با همفکری تمامی این بزرگواران، مسیر روشن تری را برای ادامه فعالیت های آن ترسیم نماییم. همچنین با توجه به اینکه در آستانه تغییرات احتمالی در بدنه مدیریت فناوری و نوآوری کشور قرار داریم، بنیاد مایل است که در خصوص چگونگی حفظ ظرفیت دانش و تجربه ایجاد شده در مدیران فعلی به عنوان سرمایه مناسب برای تصمیم گیری های حیاتی مدیران آتی، به همفکری با ایشان بپردازد. از این رو از معاونین محترم به نمایندگی از پارک های علم و فناوری سراسر کشور دعوت می نماییم که در این برنامه که به صورت مجازی و از طریق سایت بنیاد به نشانی WWW.ZEINODIN.ORG برگزار می شود، در روز پنجشنبه 4 آذر ماه از ساعت 10 لغایت 12 برگزار می شود، حضور بهم رسانید.

امید است با حضور نمایندگان مدعو از سراسر پارک های علم و فناوری در کشور، زمینه همکاری های مستمر در راستای تعالی زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و همچنین استفاده از تجربیات ذی قیمت شما بزرگواران برای بنیاد و دیگر نهادهای فعال در این حوزه فراهم آید.

برگزار کننده : بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین


زمان برگزاری: 1400/09/04

ظرفیت باقی مانده: 88 نفر

تاریخ اتمام ثبت نام: 1400/09/04

هزینه : 0 تومان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین