بنیاد دکتر شیخ زین الدین
دوره اول مدرسه سپیدار: از اهداف تا تکنیک های فروش

اولین دوره مدرسه سپیدار، ویژه مدیران فروش شرکت های دانش بنیان

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین