بنیاد دکتر شیخ زین الدین
اولین همایش عمومی کشوری معرفی دومین دوره مدرسه سپیدار

►فرصتی استثنایی برای شرکتهای خلاق، فناور و دانش بنیان

►ایجاد تحولی چشمگیر در ساختار سازمان فروش و بازاریابی شرکت

► دوره دوم آموزشی طرح سپیدار

► ترکیبی از آموزش تعاملی + راهبری اختصاصی + فرصت شبکه سازی 

►ویژه مدیران فروش شرکتهای خلاق، فناور و دانش بنیان

►تدریس باتجربه ترین اساتید کشوری آشنا با زیست بوم نوآوری و فناوری کشور

► کاربردی ترین دوره با رویکرد فروش و بازاریابی در شرکتهای فناور و دانش بنیان

►حضور در این همایش برای کلیه شرکتهای فناور و دانش بنیان «آزاد و رایگان » می باشد.

رویداد های دیگر بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر شیخ زین الدین