نشست اعضاء کمیسیون دائم بنیاد

تاریخ ارسال : تیر 08، 1401

نشست اعضاء کمیسیون دائم بنیاد

در ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۶ تیرماه ۱۴۰۱ ، اولین جلسه کمیسیون دائم بنیاد در محل دفتر بنیاد واقع در اصفهان، ساختمان جهاد کشاورزی با حضور آقایان دکتر مدرس هاشمی رئیس هیأت امناء، دکتر ابطحی نایب رئیس هیأت امنا، دکتر مصلحی و مهندس زین الدین اعضای هیأت امنا و خانم دکتر سلیمانیان زاد عضو هیأت امنا و مدیر اجرایی بنیاد و آقای مهندس مقتدری معاون اجرایی بنیاد تشکیل شد. 
در این جلسه ابتدا اعضای کمیسیون دائم در جریان برنامه‌های در دست اقدام بنیاد برای سال ۱۴۰۱ قرار گرفتند و سپس مسائل مالی بنیاد به استحضار اعضا رسانده شد.
این جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ خاتمه یافت.